Gypsymothalert.com LOGOGypsy Moth Egg Masses Laid Under Air ConditionerGypsy moth egg masses under air conditioner

Gypsy moths have laid egg masses under this air conditioner.