Gypsymothalert.com LOGO


Multiple Gypsy Moth Egg MassesMany female ggypsy moths and many egg masses

Gypsy moths have laid many egg masses on the trunk of this tree.