Gypsymothalert.com LOGO


Gypsy Moth Eggs on the Leaves of a Potato Plant


Gypsy moth egg masses on potato plant

Gypsy moths laid egg masses on the underside of the leaves of this potato plant.