Gypsymothalert.com LOGOSpraying Gypsy Moths With Paris Green, 1891Spraying gypsy moths with Paris Green

Spraying gypsy moths with Paris Green. Photograph from "The Gypsy Moth" - reference 3.