Gypsymothalert.com LOGOPurchased Gypsy Moth TrapPurchased gypsy moth trap

This gypsy moth trap was purchased. Gypsy moths go into the trap, but then many of them make it back out.