Gypsymothalert.com LOGO



Purchased Gypsy Moth Trap



Purchased gypsy moth trap

This gypsy moth trap was purchased. Gypsy moths go into the trap, but then many of them make it back out.